page_banner

Önümler

Peregal O.Anion polimer suwy bejermek

Gysga düşündiriş:

Himiki düzümi: fatagly alkogol we etilen oksidi kondensaty

KESEL NOOK: 9002-92-0

Molekulýar formula : C58H118O24


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Himiki düzümi: fatagly alkogol we etilen oksidi kondensaty
KESEL NOOK: 9002-92-0
Molekulýar formula : C58H118O24

Tehniki görkeziji

Daş görnüşi Ak reňkli poroşok
Işjeň madda mazmuny 60%
PH bahasy (1% suw çözgüdi) 7.0-9.0
Dispersiýa Standart bilen deňeşdirilende ≥100 ± 5%
Inguwmak güýji standartyna meňzeýär

Aýratynlyklary we ulanylyşy

1. Çap we boýag pudagynda köp ulanylyşy bar.Göni boýaglar, çukur boýaglary, kislota boýaglary, dargadyjy boýaglar we kationiki boýaglar üçin tekizleýji serişde hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem ýaýradyjy we süpüriji serişde hökmünde ulanylyp bilner.Umumy dozasy 0,2 ~ 1g / L, täsiri ajaýyp, reňk çaltlygy ýokarlanýar we reňki açyk we birmeňzeşdir.Şeýle hem boýagyň ýaýramagy bilen matada ýygnanan hapalary aýyryp, ABS-Na sintetiki ýuwujy serişdäniň ýuwujylygyny gowulaşdyryp we matanyň elektrostatik täsirini azaldyp biler.
2. Metaly gaýtadan işlemekde, indiki prosesi gaýtadan işlemek üçin peýdaly bolan ýerüsti ýag tegmillerini aýyrmak aňsat bolan arassalaýjy serişde hökmünde ulanylýar.Şeýle hem erginleýji (ýagtylandyryjy) hökmünde ulanylyp bilner.
3. Aýna süýüm senagatynda, aýna filamentleriniň döwülmegini peseldýän we çişmeginiň öňüni alýan inçe we birmeňzeş ýaglaýjy emulsiýany öndürmek üçin emulsiýator hökmünde ulanylýar.
4. Umumy senagatda haýwan, ösümlik we mineral ýaglar üçin ajaýyp emulsiýa häsiýetine eýe bolup, emulsiýalary gaty durnuklaşdyrýan o / w emulsifikator hökmünde ulanylýar.Mysal üçin, poliester we beýleki sintetiki süýümler üçin sintetiki süýüm egriji ýagyň bir bölegi hökmünde ulanylýar;lateks senagatynda we nebit buraw suwuklyklarynda emulsifikator hökmünde ulanylýar;bu önümiň stear kislotasy, parafin mumy, mineral ýag we ş.m. üçin özboluşly emulsiýa häsiýetleri bar.;bu polimer emulsiýa polimerizasiýasy.
5. Oba hojalygynda, pestisidleriň aralaşmak ukybyny we tohumlaryň gögeriş derejesini ýokarlandyrmak üçin tohum siňdirmek üçin ulanylyp bilner.

Gaplamak we saklamak

Plastmassa torba bilen örtülen, otag temperaturasynda saklanýan we ýagtylykdan goralýan 25 kg agyrlyk sumkasy, saklanyş möhleti bir ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň