page_banner

Biz hakda

BIZ KIM

“Shaoxing Zhenggang Chemical Co., Ltd.”himiki önümleri gözlemekde, işläp düzmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.
Kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheriniň ajaýyp görnüşinde ýerleşýär.Güýçli tehnologiýa we gözleg-agtaryş güýji ony içerki himiýa kompaniýalarynyň arasynda özboluşly edýär.Önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän özbaşdak senagat gurluşy bar.
Kompaniýanyň zehin gurluşy, ajaýyp tehniki güýji, ýokary hilli gözleg we tejribeli tehniki işgärler topary bar.
Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy kompaniýamyzyň önümleriniň ýokary hiliniň kepilligi bolup durýar.

company
company
company
company

Näme üçin bizi saýlaýar?

Şanhaý portunyň we Ningbo portunyň iki esasy portuna ýakyn bolmagyň geografiki artykmaçlygy, deňizde ýük daşamagyny iň çaltlyk bilen tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Iň oňat önüm

Çig maldan ahyrky önümçilige çenli her önümiň ýokary hiline göz ýetirmek üçin işgärlerimiz tarapyndan her ädim gözden geçirilýär.

Iň oňat baha

Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

Iň gowy hyzmat

Müşderileriň bähbitlerinden, müşderilerimize önümiň "has amatly" meýilnamasyny tüýs ýürekden maslahat berýäris we şeýlelik bilen önümçilik çykdajylaryny azaldýarys.

Wagtynda eltip bermek

Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.

ÜPJÜNÇILIGimiz

Ygtybarly hyzmat, hünär ünsi, dogruçyllyk we ygtybarlylyk

Princörelgelerimiz --- Dogruçyl we ygtybarly, ak ýürekli we aç-açan

Ynamymyz --- Dünýä nähili üýtgese-de, elmydama hiliň üstünde durýarys

Näme edýäris

Himiki serişdeleri öndüriji hökmünde önümlerimiz esasan boýaglarda, pigmentlerde, dokma çap etmek we boýamak, kagyz öndürmek, pestisidler, suw arassalamak we beýleki pudaklarda ulanylýar.
Olaryň arasynda dispersant NNO, dispersant MF, NF, Nekal BX, ýuwujy LS, natriý lauril sulfat (K12), natriý dodekilbenzol sulfanaty, tekizleýji Agent O (Peregal O), boýaga garşy duz S (Resist S) we beýleki önümler ýeňiji durnukly hili sebäpli müşderilerimiziň ykrar edilmegi.